tarpas

tarpas
1 tárpas sm. (1) K, Š, NdŽ, (3) LKAI55, Drsk, tar̃pas (4) Skp, Brž, (2) NdŽ; H 1. R, , Sut, N, Amb, L, , Rtr, daiktus skirianti erdvė, vieta: Tárpas skiria ir jungia: jis yra tarpinis plotas ir bendra erdvė FT. Tárpas tarp eilučių NdŽ. Juosteles lygiais tarpais patiesiame ant stalo . Įkišu į tarpą R105, 137. Delno kaulų tárpai MedŽ504. Tame tárpe tarp tos kamaros ir tos trobos ejo tas duonos pečius . Tuoj tarpù pravažiuot galì Mrk. Ans baisiai norėjo ten į tą tárpą pasistatyti [trobas] Trk. Čia daug miškų buvo aplinkuo, kaip miškų tárpe buvo Kantaučiai Knt. Žemę po tus ežerų tárpus žmonys valdė Plt. O čia [merga] į tą tarpą atsistojo tarp šlajų bei vežimo BsPI5(Rg). Tarpañ (tarp namų) viskas nušalo Drsk. Jau aš par tų vilkų tárpą išbėgau Varn. Eikiat pirm manęs ir palikiat rūmą (viršuje vietą, tarpą) tarp krūvų BB1Moz32,16. Pečių tárpą (tarpupetę) laužte lauža (skauda) Trk. Jam par tárpą kojų išnėrė bebras Jrb. Tu gausi į ragų tarpą (į kaktą)! Gršl. I pradėjo tat jau ausų tárpe jau kalties ragai Jdr. Ne, jug puikus: nosė akių tarpe! (juok.) Šts. Įbrauks čia į pirštų tárpą tą duoną Žr. Pro kojų tárpą gali ratais važiuoti (labai išsižergęs) Tl. Gyvenom tora tárpe Trk. Kad blezdinga išleka par kojų tarpą, karvė pradeda krauju milžtis M.Unt. Nė vanduo per juodviejų tarpą neperbėgtų – taip eina juodu susiglaudusiu I.Simon. Tas vaikas pula į tárpą: mamulelė, nedaryk nėko tetei! Vkš. Jau i tas Romusis vieną kartą puolė į tárpą (šoko skirti susipešusių) Trk. Joniuo su Petriu mušantis įsimaišiau į tárpą, ir mun pakaušį praskėlė Vkš. Mes su tėvu krovėm krovėm, dar tarpiùkas buvo, bet vis tiek nebetilpo Rm. Tris [pėdus] suriša į širdį, o į tarpukùs po du – devyni pėdai [gubõs] Grd. Koks tarpiliùkas palikęs, ir matyties Varn. Tarpelýtis NdŽ. Tarpučiùkas NdŽ.I, Šts vieta tarp šlaunų, šakumas, tarpšakis: Tarpas, arba vartai, per gimdymą trūko, plyšo Ss.įsiterpęs kur koks plotas: Žėdnas tárpas žemės užgyvendyta Plv. Tarpų̃ daug tuščių, pievos didelės Jd. Vieni akmenys, tarpẽlis aramas Gršl. Beliko tarpùtis ravėt Skr. Dvijūs tarpùčiūs nupjovė [kombainas] miežius, atvežė pri buto Erž. Ta koja tokiais tarpùčiais raudonuo[ja] i skauda Jrb. Savo [kelio] tárpą su žvyru nuveždavo Skrb.BPII192, Ch1Luk16,26 gelmė, praraja, tarpeklis: Tarpu mūsų ir jūsų didis tarpas padarytas VlnE84, MP237. Tarp jūsų ir tarp mūsų yra didis tarpas, kurs nei mums pri jūsų, nei jums pri mūsų nedaleid ateiti M.Valanč.prk. skirtumas: Kodėl toks tarpas tarp manęs ir jos? I.Simon. Mažas tárpas J. Baikit lygti, nedidelis tarp jūsų tarpas M. Tarpas tarp vargingųjų bei bagočių vis didyn žiojasi TP1881,2. 2. MT248, R, , N, A1885,114, Gmž, NdŽ, laikas, skiriantis vieną reiškinį, veiksmą nuo kito, laikotarpis: Nuo pietų ligi aštuntos [valandos] tai didelis tárpas Kdl. Jeigu pasitaiko lytingas tárpas, tai trumpiau [linai klojisi] LKT185(Čk). Toks tárpas užėjo Ėr. Užeina tárpas, kad iš lovos neišlipu – skauda kojos Kv. Šitą tárpą [koja] skausta Vyž. Tárpą tokį Plungė[je] dirbo Kal. Prabuvom gerą tárpą – porą savaičių a kiek Žd. Kaip tik dabar geriausias tarpas yra iškeliaut . Višta atideda dabar ir nedėtą tarpą Grž. Reguliariai maitinantis, tarpai tarp pusryčių, pietų ir vakarienės turi būti vienodi . Vieną tárpą ma[n] buvo blogai Jd. Vienu tarpu matematiką dėstė marijampolietis bene Dambrauskas V.Myk-Put. Vienu tárpu galėjai gaut, o daba nėr Jrb. O buvo vienas tárpas, kad visi darbadieniai petelnė[je] kepė Vvr. Par vieną tárpą parejo kriuša, nubiro keli ledžiukai, ale nėko nepadarė Vdk. Rudenop linkuo dienelė per gerą tarpą jau patrumpėjo Žem. Mėnesio tarpas D.Pošk. Švogerį palydėjau anais tárpais KzR. Jis į tą tarpą parėjo Vlkv. Į tą tárpą tik trinkt – i akys apteko Grdm. Tan tarpañ viskas nušalo DrskŽ. Į tą tárpą (tada) nėko nesakė Dr. Į šį tárpą (dabar) kad [seniai] miręs žmogus įeitų, netikėtų akimis, matydamas lėktuvus, radiją Štk. Ketinau važiuoti Kaunan, bet šį tarpą ir šunes nelenda iš būdos Blv. Anie par tas šakas kėlės, o aš į tą tárpą paleidau šūvį Kal. Mažumą prisnūdęs, o tai turbūt į tą tarpą vagis atėjęs BsPI109(Rg). Tu tarpu iš tikro vilkai, iššokusys iš eglyno, pradėjo avis pjauti S.Dauk. Bent tuo tarpu kalbos gyvybė plūsta tik iš tarmę turinčių žmonių sp. Tum tárpu (dabar) jau aš niekur negaliu važiuoti Skdv. Tai jau aš tau dovanoju ir šituom tarpu, ale daugiau neik į tą pakajų BsMtI98(Brt). Sermėga tur trijų dienų tárpe gatava būti KBI28. Palikit su Dievu šį tarpą MitI80. Kelių dienų tárpe NdŽ. Aš užsnūdau; tam tarpe supuolė gyvuliai į javus M. Tame tarpe, tuo tarpu B. Tame tárpe samdininkas jo parejo nū darbo BM295(Vdk). Dienos tárpu (dieną) NdŽ. Vis tárpais tokiais lyna Trk. Tokiais tarpùčiais užeina lyt Jrb. Ir nešte, ir vežte, ir tarpùčiais (priešokiais) dorojom šieną Skr. Ar negali tárpais (ne iš karto, dalimis) atduoti, užmokėti skolą? J.Jabl(Als). Tarpais, tarpeliais (ne ištisai, su pertraukomis) išejo visą pradžios mokyklą, betarnaudamas pri gaspadorių Šts. Buvo [laukas] rugiais apsėtas, buvo lomas linais apsėtas – teip tarpẽliais, tarpẽliais (palengva) apsidarbuosi Yl. Laiko tárpą gavęs, radęs ateik NdŽ. Kad tarpẽlį gausiu, padirbsiu duris J. Tarpẽlį gavęs – jau ans pry knygų End. Y[ra] tarpẽlis – mes tujau ką nors sugiedam Plt. Ot tarpùkas pabuvo gražus, pašienauti leido Vg. Labai mažas žmogaus tar̃pas (amžius) Slm. Neilgam tárpui … rūpinamės palaikyt, ką tiektai galime DP370. Pasitikti ant gero tarpo (kai gerai nusiteikęs) I. Tropyti ant gero tarpo (kai gera nuotaika) Kos38. ^ Sena, kapai tárpe visų gerumų Krš. 3. R, , ŽŪŽ78, FzŽ346, Kvr plyšys, skylė, anga: Rūksta rūksta šitai – [dūmai] par visus eina tárpus Trk. Tárpai buvo, kad galėtumi mažąjį pirštuką iškišti Vvr. Priejau pri durių – lenciūgas yr uždėtas, par tárpą paklausu, ko reikalauji Žeml. Skylė paliko, kiminais uždėjai tárpą Žlb. Tvoroj tar̃pas išlupta Antš. Paliko tarpą orui įeiti LKGIII173. Oro tárpas PolŽ169. Ans eina pro vartų tárpą Žeml. Teip sau durų tárpe (tarpduryje) veizamos, ka kiti šoka Kal. Anuodu išejo pro duris lauku, angos tárpe i šnekas Kl. Veizu, tokiame tarpẽlė[je] gulia mano piningai Varn. Akmenų tarpas – karalikių apgynimas CII557. ^ Į durų tárpą pirštų nekišk, nuvers J. Nekišk pirštų į durų tárpą Plt. Kišk į tarpą savo varpą , N, Sch99. Ir aš į tarpą su savo varpa LTR(Pp). 4. JbL238,325, Kos55, LKAI55(Lz), Ml javų šalinė: Keturi tárpai prikrauti rugių Tt. Lįsk an tarpų̃, reikia sudėt avižas Nmč. Bajorelio maži žardai, dyki tarpai. Mūs brolelio didi žardai, pilni tarpai (d.) Tvr. Sėmenų, žirnių pilni žardeliai: kaip sienos stovi gražūs tarpẽliai BM437. Tarpeliùs krauna Lz.į šalinę telpantis kiekis: Gyreisi, svainiukai, bagotas: du tarpai ūsų, barzdos vežimas NS653. 5. DūnŽ vieta tarp šalinių: Reik mašiną iš vieno tárpo į kitą parstumti Krš. Prikrovė javų ir nampuses, ir net tárpus Jnš. 6. Rdm, Vl, Grg apmatų matas (jų kiekis mestuvų dalyje nuo vieno kaištelio iki kito); ketvirtoji sienos dalis: Apmečiau dvi sienas ir tris tárpus Mrs. Keturi tárpai [mestuvų] – viena sritis Vvr. Išsiaudėm trisdešimt tárpų apyverpinės J.Jabl(Ilg). Siūlų užteko trims lankams be tárpo Grš. 7. žardo dalis nuo vieno rašytinio iki kito: Tarp dvejų rašytinių yra tárpas žirnių J. Šiemet žardas nepilnas, tik du tárpu žirnių teprižardėm Užp.joje telpantis kiekis: Viso to tárpo neklok ruliavot, kad nebūtų par storai Sml.NdŽ tvoros dalis nuo vieno šulo iki kito, straipsnis. 8. ribos nuo vieno kraštinio dalyko iki kito: Da trys sesers iš tárpo nuo manęs iki brolio Plv. Ana už tavi vyresnė y[ra] – Kazimieras y[ra] buvęs į tárpą Vvr. Mano [karvės] pieno kada dvyleka, kada tryleka, kada keturioleka litrų – va tam tárpe Mžš. Yra nei naudingas, nei pragaištingas, bet tame tarpe Blv. ^ Iš mužikų išbėgus, ponų nepasivijus – tam tárpe pasilikus Skr.vidurys tarp ko: Tai čia esme mes su visu mūsų amžio bėgimu: pradžia, tarpu ir pabaiga brš. 9. BzF186, , Sz kuo nors susijusių žmonių aplinka: Savo tarpe sugyveno gerai LzP. Anie savo tárpe šneka savo kalba Plng. Ūž Tilžės savo tárpe lietuviškai kalbėjo Prk. Anie pradėjo savo tárpe pykties, barties Akm. Ir anuodu savo tárpe žais, vienas antrą myla, apsikabins vienas antrą (apie vaikus) Žlb. Žmones iš kitų tarpo išskiria dorovingas vyriškumas J.Jabl. Tokiais laikais dvare pasilikti pavojinga, ypač kad ponas Skrodskis turi daug priešų chlopų tarpe V.Myk-Put. Tėvas sutiko manydamas, kad jo vaikas, pakliuvęs į svetimų žmonių tarpą, šiek tiek apsitrins J.Balč. Dabar gyvųjų tarpe penki tik atlikom Pc. Ir išskyrė mane jauną iš seselių pulko kaip roželę pražydusią iš lelijų tarpo (d.) S.Dauk. Iš mūsų tarpo, iš mūsų provincos jau ir kelintasis kovotojis išėjęs Ns1857,6. Genčių tárpe visaip randas (pasitaiko, tampa) Šts. Neskišau jų tarpañ DrskŽ. Nėkumet nekišuos į anų tárpą: patys mušas, patys tegu ir gadijas Vkš. Į tárpą [vedusiųjų] įlįsk – dar kaltas paliksi Grd. Dar ir Turkija į tarpą kišasi LC1885,17. 10. DK41, Sut, NdŽ būdas, priemonė: Tokiuo tarpu galima džiovinti ąžuolą ir skujuotus medžius . Yra tad tikėjimas, arba viera, tárpu, arba instrumentu, kuriuo … sakramentuose.., esme apdovanojami DP454. Christus du tárpu įstatė DP328. Pagalbos tarpai B729.
◊ nagų̃ (pir̃štų, rañkų) tárpe bežiūrint, nejučiomis: Žiūrėk, Drūkteniui nagų tarpe ir sutirpo pinigai Žem. Išeita piningai pir̃štų tárpe, ne juste nepajuntam Gršl. Rankų tarpe vaikas prapuolė (žandarai išvežė) Žem.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • tarpas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Tarpo ženklas tekste. Kodai: 32 (dešimtainis ASCII), U+0020. Koduotėse žymimas raidėmis SP juodame fone: Iliustraciją žr. priede. Tai tuščia vieta teksto eilutėje, užimanti vieno ↑rašmens plotį. Tarpo… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • tarpas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudant artilerijos baterijai iš kairės (ar dešinės), komandoje nurodytas laiko tarpas tarp pabūklo šūvių. Standartinis tarpas – penkios sekundės. atitikmenys: angl. interval rus. интервал ryšiai: sinonimas –… …   Artilerijos terminų žodynas

 • tarpas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudant kaunamąja artilerijos ugnimi – laiko tarpas tarp vienas po kito einančių šūvių. atitikmenys: angl. interval rus. интервал ryšiai: sinonimas – intervalas …   Artilerijos terminų žodynas

 • tarpas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijoje – laiko tarpas sekundėmis tarp kaunamosios ugnies vienas po kito einančių kiekvieno pabūklo šūvių. atitikmenys: angl. interval pranc. intervalle …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • tarpas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos baterijai šaudant iš dešinės ar iš kairės, sekundėmis nurodomas laikas tarp pabūklo šūvių. Penkios sekundės yra standartinis laiko tarpas. atitikmenys: angl. interval pranc. intervalle …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • tarpas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tarpas tarp dviejų gretimų asmenų, padalinių ar transporto priemonių rikiuotėje. atitikmenys: angl. interval pranc. intervalle …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • tarpas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tarpas tarp gretimų laivų grupių, matuojamas bet kuria kryptimi tarp tų laivų kiekvienoje grupėje. atitikmenys: angl. interval pranc. intervalle …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • tarpas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tarpas tarp gretimų orlaivių, matuojamas nuo priekio į galą ir išreiškiamas laiko ar nuotolio vienetais. atitikmenys: angl. interval pranc. intervalle …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • tarpas — tárpas dkt. Tárpai tar̃p stulpų̃ nedideli̇̀ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • tarpas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. backlash; clearance; gap; interval; space vok. Freiluft, f; Luft, f; Schlitz, m; Spalt, m; Spiel, n; toter Gang, m rus. зазор, m; интервал, m; люфт, m; промежуток, m pranc. écart, m; écartement, m;… …   Automatikos terminų žodynas

 • tarpas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Erdvė, skirianti daiktus ar jų dalis. atitikmenys: angl. gap; interval vok. Abstand, m; Intervall, n; Lücke, f; Zwischenraum, m rus. интервал, m; промежуток, m pranc. espacement, m;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”